Sony ericsson k300 keypad schematic

Keypad circuit for sony ericsson k300, sony ericsson k300 keypad schematic, jumper keypad sony ericsson k300.